Ekonomický systém PREMIER

Od roku 2005 pracujeme v prostřed� ekonomick�ho syst�mu Premier system. M�me velk� zku�enosti s jeho přednostmi a pom�h�me společnostem při jeho instalaci a n�sledn�m využ�v�n� tak, aby �etřil V�� čas a mohli jste se věnovat naplno podnik�n�.

Charakteristika syst�mu PREMIER system je komplexn� ekonomick� software (ERP system) pro ř�zen� mal�ch a středn�ch firem. Nab�dka modulů PREMIER system pokr�v� v�echny firemn� agendy (ekonomick�, obchodn�, person�ln�, v�robn� technick�) a ve spojen� s n�stavbov�mi moduly a specializovan�mi ře�en�mi vytv�ř� kompaktn� celek vhodn� pro t�měř jak�koliv obor a typ firmy. Nab�z� v�echny potřebn� moduly - podvojn� �četnictv� i daňov� evidence (jednoduch� �četnictv�), adres�ř, fakturaci, sklady, objedn�vky, mzdy a řadu dal��ch doplňků, včetně homebankingu, propojen� s pokladn�mi syst�my, internetov�mi obchody nebo dal��mi aplikacemi. Vyznačuje se předev��m jednoduchou a snadnou obsluhou v prostřed� Microsoft Windows. Dal�� v�hody programu jsou:

  • kompatibilita syst�mu s programy MS Office (Word, Excel)
  • v�hodn� cena oproti konkurenci ve stejn� kategorii softwaru, nejlep�� poměr cena / v�kon
  • exporty do ciz�ch form�tů - *.doc, *.pdf, *.html, *.jpg, *.xml, ...
  • otevřen� ře�en� - oboustrann� Homebanking - v�echny banky v ČR, Faktoring, EDI form�t
  • spolehliv� provoz v s�ťov� konfiguraci, snadn� způsob propojen� vzd�len�ch poboček, terminal server

Je tento �četn� software určen pr�vě V�m ?

Syst�m využ�v� nej�ir�� spektrum z�kazn�ků. Naleznete mezi nimi firmy, kter� se zab�vaj� n�kupem a prodejem, v�robou nebo službami. Mezi na�imi z�kazn�ky jsou velkoobchodn� řetězce, zemědělsk� družstva, stroj�rensk� firmy a tak� drobn� živnostn�ci a podnikatel�. V nab�dce nechyb� rovněž varianty pro neziskov� organizace a �koly.

Aktuality, novinky, d�le�it� ...
Nový web spuštěn

Společnost COMPTES MMI s.r.o. Vás víta na naší nové webové firemní prezentaci.