Zastupování před úřady

Zastupov�n� před finančn�mi �řady, spr�vou soci�ln�ho zabezpečen� či zdravotn�mi poji�ťovnami je jednou ze z�kladn�ch činnost�, kter� na�e firma poskytuje sv�m klientům. Zastupov�n� prob�h� v rozsahu pln� moci udělen� klientem.

Zastupov�n� před �řady prov�d� pověřen� zaměstnanec firmy.

"Svěřte komunikaci se st�tn� spr�vou do rukou profesion�lů a plně se soustřeďte na Va�e běžn� aktivity a podnik�n�."

Aktuality, novinky, d�le�it� ...
Nový web spuštěn

Společnost COMPTES MMI s.r.o. Vás víta na naší nové webové firemní prezentaci.